L’èxit rere el seguiment dels programes d’FP

L’avaluació i seguiment efectius dels programes de formació professional són fonamentals per garantir l’eficàcia, rellevància i qualitat de l’educació oferta al llarg del temps.

El ventall de tàctiques a seguir és molt ampli, amb la qual cosa resulta importantíssim incidir en aquelles que generaran més resultats i millors. Entre elles s’ha de prestar especial atenció a mesurar l’impacte de la formació, la retroalimentació d’estudiants i ocupadors, la voluntat de brindar una millora contínua tant en l’àmbit educatiu com en la seva progressió al món laboral.

mejora-FP
Font: Stanley Morales

Aquí hi ha algunes estratègies efectives per dur a terme el millor seguiment:

Indicadors d’acompliment i resultats

Establir indicadors clars d’acompliment i resultats esperats a l’inici del programa que ens permetin definir els objectius desitjats i avaluar l’èxit. Aquests indicadors poden incloure taxes de graduació i d’ocupació després de la finalització del programa, taxes de col·locació i retenció laboral dels estudiants a llarg termini, augment de salaris o promocions per als graduats, entre d’altres.

Avaluacions formatives i sumatòries

Incorporar avaluacions formatives a l’inici, a llarg termini i en concloure el programa per monitorar el progrés dels estudiants i proporcionar retroalimentació oportuna. Les avaluacions sumatòries al final del programa permeten mesurar el nivell de domini de les habilitats adquirides.

Seguiment posterior a la graduació

Fer seguiments amb els graduats un cop completin el programa para recopilar dades sobre la seva experiència laboral, ús d’habilitats apreses i qualsevol necessitat de desenvolupament addicional. A més d’avaluar el seu èxit a la feina i recopilar comentaris a llarg termini sobre la utilitat de la formació rebuda.

Enquestes de satisfacció

Aquest seguiment es pot dur a terme dissenyant enquestes i entrevistes per compilar, a més, l’opinió sobre la qualitat del programa i de la instrucció, la rellevància dels continguts, els recursos disponibles, l’eficàcia dels mètodes d’ensenyament i la preparació per a la feina.

Xarxes socials i plataformes en línia

Fer servir les xarxes socials i les plataformes en línia per recopilar comentaris instantanis i avaluacions públiques d’estudiants després de la graduació que poden orientar l’alumnat nou. Monitorar llocs web de revisió on els estudiants i ocupadors puguin compartir les seves experiències enriquint així el programa.

Entrevistes i grups focals

Dur a terme entrevistes individuals o grups focals amb estudiants i ocupadors per obtenir informació qualitativa sobre l’efectivitat del programa, els reptes trobats i les àrees de millora.

mejora-FP
Font: Edmond Dantès

Formació contínua per a instructors

A més de fer un seguiment exhaustiu a l’alumnat, resulta de vital importància oferir oportunitats de desenvolupament professional per a instructors, per assegurar-nos que estan al corrent de les últimes tendències i tecnologies en els seus camps respectius.

Seguiment d’ocupadors

Mantenir una comunicació regular amb els ocupadors que contracten graduats del programa per aconseguir retroalimentació sobre les competències adquirides pels graduats, el seu acompliment laboral i les habilitats que podrien necessitar enfortiment, a més de la rellevància del programa per a les necessitats del mercat laboral.

Anàlisi de dades

Utilitzar eines d’anàlisi de dades per examinar els resultats de les avaluacions, enquestes i altres dades recopilades. Analitzar aquestes dades de manera regular facilita la identificació de patrons, tendències i àrees de millora.

Flexibilitat curricular

Utilitzar les dades recopilades per realitzar ajustos i millores en el programa de formació, inclosa l’actualització i ajust del pla d’estudis segons sigui necessari per abordar els canvis en la indústria, la incorporació de noves tecnologies o mètodes d’ensenyança, i la identificació d’àrees de capacitació addicional que puguin ser necessàries per mantenir la rellevància dels programes.

mejora-FP
Font: Alex Green

Col·laboració entre el centre i la indústria

Involucrar les parts interessades clau, com ara ocupadors, estudiants, instructors i experts de la indústria, en el procés d’avaluació i seguiment per garantir que les perspectives de totes les parts involucrades es tinguin en compte. Establir aliances amb la indústria per mantenir actualitzats els programes de formació d’acord amb les tendències i necessitats actuals del mercat laboral, i incorporar la retroalimentació dels ocupadors en la planificació i revisió de programes per aconseguir els millors resultats per a l’alumnat.

En resum, una combinació d’avaluacions quantitatives i qualitatives, juntament amb la participació activa i contínua de les parts interessades i l’anàlisi de dades contribuirà a garantir l’efectivitat i qualitat dels programes de formació professional al llarg del temps, i permetrà una avaluació integral i un seguiment eficaç d’aquests programes. La informació recopilada s’ha d’utilitzar activament per millorar de manera contínua la qualitat de la formació i garantir que estigui alineada amb les necessitats canviants del mercat laboral.

    Novetats del blog
    Rep les nostres novetats
    per e-mail