Advertiment legal

Li agraïm que hagi decidit visitar-nos. Volem que la seva experiència al nostre web sigui tan bona com es pugui.

L’accés i la navegació al lloc web, o l’ús dels serveis d’aquest lloc, impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna d’aquestes Condicions generals, incloses tant les Condicions particulars fixades per a determinades promocions, com les de les Polítiques de privacitat i de les galetes, relacionades amb la normativa vigent pel que fa a la Protecció de dades personals. Si us plau, li recomanem que les llegeixi amb atenció per saber quina mena de dades es recullen a través del nostre web, amb quines finalitats i quins drets relacionats amb aquest aspecte l’afecten.

Informació legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, les dades identificatives del titular del portal web són:

  • Identitat: Esemtia Grupo Edebé, S.L.
  • CIF: B65224644
  • Adreça postal: Plaça Alqueria de la Culla, 4 Oficina 705 – 46910 – Alfafar (VALÈNCIA)
  • Telèfon: 961431865
  • Correu electrònic: info@esemtia.com
  • Contacte DPD: dpd@prodatvalencia.es
  • URL: www.esemtia.com

L’accés al web suposa l’acceptació expressa de l’usuari d’aquestes Condicions generals d’ús, que podran modificar-se totalment o parcial, o bé substituir-se per unes altres, per part del seu titular i en qualsevol moment sense previ avís. Li recomanem que accedeixi a aquestes condicions de tant en tant per comprovar si hi ha hagut modificacions, les quals es publicarien en el mateix apartat.

Condicions generals d'ús

Les següents Condicions generals regulen l’ús i l’accés al portal web, la finalitat de les quals és establir pautes de bon ús i comportament d’aquest web. Esemtia Grupo Edebé, S.L. posa a disposició dels usuaris informació sobre l’ús, els serveis i els continguts que s’allotgen al web. Mitjançant aquest, l’usuari pot tenir accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o altres dades rellevants ofertes a través de la pàgina web els elaboren, els proporcionen i els actualitzen proveïdors i terceres empreses. Esemtia Grupo Edebé, S.L. no és, en cap cas, responsable d’aquestes dades i informacions ni assumeix cap obligació sobre aquestes.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que siguin accessibles, d’acord amb la Llei i amb aquestes Condicions generals d’ús i, si és procedent, amb les Condicions particulars que puguin establir-se per al possible accés a determinats serveis i aplicacions, i a respectar en tot moment a la resta d’usuaris del lloc.

En cas d’incompliment total i/o parcial d’aquestes Condicions generals d’ús per part de l’usuari, Esemtia Grupo Edebé, S.L. es reserva el dret de denegar l’accés al web, sense necessitat de previ avís a l’usuari.

Obligacions generals de l'usuari

L’usuari, en acceptar aquestes Condicions generals d’ús, s’obliga expressament a:

– No endegar cap acció destinada a perjudicar, blocar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que n’impedeixi un ús normal.

– Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d’accés associades amb el seu nom d’usuari, alhora que són responsables de la utilització d’aquestes claus d’accés personals i intransferibles per part de tercers.

– No introduir ni elaborar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres usuaris com de terceres empreses alienes a Esemtia Grupo Edebé, S.L.

– No fer servir cap material ni informació d’aquest lloc web amb finalitats il·lícites i/o expressament prohibides en aquestes Condicions generals d’ús, així com en les Condicions particulars que, si és procedent, s’estableixin per a determinades aplicacions i/o utilitats i que resultin contraris als drets i interessos d’Esemtia Grupo Edebé, S.L., els seus usuaris i/o tercers.

– No oferir ni distribuir productes ni serveis, ni fer publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres usuaris i visitants d’Esemtia Grupo Edebé, S.L.

L’usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Esemtia Grupo Edebé, S.L. o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevulla obligació a què quedi sotmès per virtut d’aquestes “Condicions generals d’ús” o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, les pàgines que el componen i la informació o elements continguts en aquestes (inclosos textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, dels quals és titular o dels quals siguin titulars tercers que autoritzen el propietari a la seva utilització, entre d’altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dels quals Esemtia Grupo Edebé, S.L. és titular o en té l’autorització per a la utilització i comunicació pública dels legítims titulars d’aquestes.

L’usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic. Esemtia Grupo Edebé, S.L. autoritza l’usuari per visualitzar la informació que es conté en aquest lloc web, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge als seus sistemes informàtics), sempre que els elements estiguin destinats únicament a l’ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat d’Esemtia Grupo Edebé, S.L. o dels legítims titulars d’aquests.

L’usuari no està autoritzat a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquest web en qualsevol forma i qualsevulla que sigui la seva finalitat.

Enllaços

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines web de tercers s’han establert únicament com una utilitat per a l’usuari. Esemtia Grupo Edebé, S.L. no és, en cap cas, responsable d’aquestes o del contingut.

Esemtia Grupo Edebé, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen cap suport, aprovació, comercialització o relació entre Esemtia Grupo Edebé, S.L. i les persones o entitats autores i/o gestores d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Per fer enllaços amb la pàgina web, serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

Responsabilitat

Esemtia Grupo Edebé, S.L. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del portal, accions que es poden veure impedides, dificultades o interrompudes per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquelles que es produeixin per l’existència de virus informàtics a Internet.

Esemtia Grupo Edebé, S.L. no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per:

(i) Interferències, interrupcions, errades, omissions, retards, bloqueigs o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control d’Esemtia Grupo Edebé, S.L.;

(ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programaris malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevulla altres;

(iii) Ús indegut o inadequat de la pàgina web d’Esemtia Grupo Edebé, S.L.;

(iv) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Esemtia Grupo Edebé, S.L. no és responsable ni en cap cas respondrà davant dels usuaris i de tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a Esemtia Grupo Edebé, S.L. que comporti o pugui suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota altra natura pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

Protecció de dades de caràcter personal

Tota la política de tractament de dades personals la trobarà en la Política de privacitat, que forma part integrant d’aquestes Condicions generals, però que, per simplicitat, hem col·locat en un document apart: Política de Privacidad.

Legislació

Aquest Advertiment legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la Legislació espanyola. L’usuari, pel sol fet d’accedir a la pàgina web o obtenir la condició d’usuari registrat, atorga, de forma irrevocable, el seu consentiment als Tribunals competents per defecte perquè puguin conèixer qualsevol acció judicial derivada d’aquestes condicions o relacionada amb elles, o bé amb l’ús que en fa, d’aquest lloc, o de la navegació.

Si alguna clàusula o apartat d’aquestes Condicions generals, que no sigui de natura essencial per a la seva existència, es declara nul·la o inaplicable, la validesa de les altres clàusules no es veurà afectada.

Més de 15 anys d'experiència donant servei a col·legis de tot el món.